رشد ۲۶.۱ درصدي بازار بيمه كشور در هشت ماهه اول۱۳۹۲

رشد ۲۶.۱ درصدي بازار بيمه كشور در هشت ماهه اول۱۳۹۲

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از رشد ۲۶.۱ درصدي بازار بيمه كشور در هشت ماهه اول سالجاري خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس آخرين آمارهاي موجود از فعاليت ۲۷ شركت بيمة مستقيم كه از سوي اداره تحليل هاي آماري بيمه مركزي اعلام شده است، اين شركت ها در هشت ماهه اول سالجاري بيش از ۱۰۴.۳ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۱ درصد رشد نشان مي دهد.

سهم ۵۲.۷ درصدي بخش خصوصي در صدور بيمه‌نامه

سهم بيمه‌گران خصوصي در حق بيمه توليدي ۵۲.۷ درصد و سهم تنها شركت بيمه دولتي به ۴۷.۳ درصد رسيده است. تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۸.۴ درصد رشد نسبت به ۸ ماهه اول سال گذشته در حدود ۲۵.۱ ميليون فقره بود كه سهم بخش غيردولتي از اين تعداد، ۵۵.۱ درصد است. همچنين از ابتداي سال ۹۲ تا پايان آبانماه،۴۲.۲ درصد حق بيمه‌هاي توليدي مربوط به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۲۲.۵ مربوط به بيمه درمان بود. در مدت مذكور كمترين بيمه‌نامه در رشته نفت و انرژي صادر شده و اين رشته با ثبت منفي ۱۸.۵- درصد رشد، كمترين ميزان رشد حق بيمه را در بين رشته‌هاي مختلف به خود اختصاص داده است. همچنين رشته‌هاي پول، اعتبار، نفت و انرژي،‌ كشتي، هواپيما و حوادث كمترين سهم را از بازار بيمه كشور داشته‌اند.

رشد ۳۸.۹ درصدي پرداخت خسارت

در بخش پرداخت خسارت، شركت‌هاي بيمه طي اين هشت ماه بالغ بر ۵۵.۶ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸.۹ درصد رشد نشان مي‌دهد. عملكرد شركت‌ها در پرداخت خسارت نشان مي‌دهد كه ۵۲.۴ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شده و ۴۷.۶ درصد مابقي به بيمه گذاران شركت بيمه ايران اختصاص داشت. طي اين مدت شركت هاي بيمه همچنين نزديك ۱۰.۱ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با هشت ماهه سال قبل ۳۱.۷ درصد رشد داشته و سهم بخش غيردولتي از اين تعداد ۳۱.۱ درصد بوده است. ضمن اينكه ۴۲.۵ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۳۴.۵ درصد از خسارت‌هاي پرداختي در يبمه درمان پرداخت شده است.

رشد ۴.۹ درصدی نسبت خسارت بازار بیمه

طي اين مدت، نسبت خسارت (نسبت ميزان خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي) بازار بيمه كشورمان معادل ۵۳.۳ درصد بوده و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۹ واحد افزايش يافته است. بيشترين تعداد خسارت طي اين مدت در رشته درمان به ميزان ۸ ميليون و ۷۱۱ هزار و ۶۶۹ مورد واقع شده و بيشترين مقدار خسارت در رشته شخص ثالث و مازاد به ميزان ۲۳.۶ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است. همچنين رشته هاي شخص ثالث و بدنه اتومبيل هر كدام با ۸۲۲ هزار و ۳۸ و ۲۹۸ هزار و ۹۱۱ مورد خسارت در رتبه‌هاي دوم و سوم به لحاظ تعداد موارد خسارت قرار گرفتند. از ميان ۸ شركت بيمه‌اي كه سهم عمده از بازار بيمه دارند (ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، توسعه، كارآفرين وسينا هر يك سهم بالاتر يا مساوي ۳ درصد و در مجموع ۸۱.۶ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت پنج شركت بيمه سينا، پارسيان، توسعه، آسيا و ايران (به ترتيب با ۶۸.۸ ،۵۵.۲ ، ۵۴.۶ ، ۵۳.۸ و ۵۳.۶ درصد) بالاتر از اين نسبت در بازار بيمه است. در مدت مذكور رشته‌هاي بيمه درمان با ۸۱.۵ درصد و بدنه اتومبيل با ۵۶.۱ درصد نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند و نسبت خسارت بيمه شخص ثالث و مازاد پس از اين دو رشته با ۵۳.۷ درصد بالاتر از ساير رشته ها بوده و نزديك به نسبت خسارت بازار بيمه است.منبع خبر: سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران - 10 دي 1392