ارزش ها

ارزش های بیمه سامان

۱- صداقت و امانت داری: امانت داری، درستکاری و ایجاد اعتماد در همه سطوح.

۲- خلاقیت و نوآوری: فکر کردن خارج از چارچوب های مرسوم و داشتن شهامت و جسارت و جرات و آمادگی برای تغییر.

۳- سرعت و دقت: احساس فوریت و ضرورت در انجام فعالیت ها به طور دقیق.

۴- تعهد و مسئولیت: احساس مسئولیت در انجام موثر و کارای فعالیت ها.

۵- دانش و آگاهی: توسعه علم و تسهیم آن با دیگران و به کار گیری آن.

۶- فروتنی و تواضع: هم سطح دیدن خود با دیگران و برای خود برتری خاصی قائل نبودن.

۷- صبر و شکیبایی: بالا بردن آستانه تحریک و افزایش خود کنترلی.

۸- تمامیت و حمایت: با تمام وجود حضور داشت در راستای قصد و پشتیبانی کردن از افراد در راستای دستیابی به قصدشان.

۹- پذیرش و شفافیت: پذیرفتن شرایط، موقعیت، افراد همانطور که هستند و وضوح و روشنی هر آنچه فکر می کنیم، عمل می کنیم و می گوییم.

۱۰- ادب و نزاکت: مشعوف نمودن مشتریان با حفظ ارزش و حرمت و جایگاه و منزلت انسانی مشتری و ارج نهادن به نیاز های وی و تامین این نیاز ها.

ارزش های بیمه سامان

مدیریت سایت