رسالت

رسالت (ماموریت) بیمه سامان

- استقرار و رهبری (سامان دهی) یک سازمان توانمند، پویا، خلاق و نوآور در راستای مشتری مداری و تلاش برای خدمت رسانی به مردم با هدف ارائه سریع ترین و مناسب ترین خدمات بیمه ای مطابق با استانداردهای جهانی و حرفه ای.

رسالت (ماموریت) بیمه سامان

- سامان دهی و حفظ سرمایه های ملی و خصوصی از طریق اشاعه و توسعه و تعمیم خدمات بیمه ای با انتخاب روش ها و شیوه های بدیع در گسترش هر چه بیشتر این خدمات اجتماعی و اقتصادی.

مدیریت سایت