شرايط عمومي بيمه نامه باربري سامان

دانلود متن شرایط عمومی بیمه باربري سامان PDF 

فصل اول : تعاریف

saman-cargo-insurance-general-conditions

ماده1_ اساس قرارداد: این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتبا به بیمه گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده2_ تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:
1- بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده دارد.
2- بیمه گذار: بیمه گذار شخص حقیقی یا حقیقی مذکور در این بیمه نامه می باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.
3- ذینفع: ذینفع شخص حقیقی یا حقیقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارده به کالای مورد بیمه را دارد.
4- کالای مورد بیمه : کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است.
5- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه بر اساس شرط 8 مجموعه شرایط پیوست است اما در مورد حمل غیر دریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط 4/1/8 مجموعه شرایط A.B.C می گردد.

الف- در مورد حمل هوایی 30 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد.
ب- در مورد حمل زمینی 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد.

مدت های یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید است.

فصل دوم : شرایط

saman-cargo-insurance-general-conditions

ماده3_ حمل کالا با کشتی طبقه بندی شده: حمل دریایی کالای مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده انجام شود در غیر اینصورت بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گراعلام و موافقت او را اخذ نماید. چنانچه حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار نجام شده باشد بیمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به بیمه گر اعام و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه بندی نشده را قبول کند.

ماده 4_ وظیفه بیمه گذار در ارائه اطلاعات به بیمه گر: بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محصولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. درغیر اینصورت بیمه گر حسب مورد بر اساس مواد 12 و 13 قانون بیمه عمل خواهد نمود.

ماده 5_ ارزش کالای مورد بیمه: چنانچه بین بیمه گذار و بیمه گر توافق خاصی نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه، معادل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و سایر هزینه های متعارف خواهد بود.

تبصره- بیمه گر می تواند در صورت تقاضای بیمه گذار، با دریافت حق بیمه متعلقه خسارت عدم النفع مربوط به این بیمه نامه را به مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ده درصد قیمت کالای مورد بیمه مندرج در این ماده)، بیمه نماید.

ماده 6_ کالاهایی که به صورت جفت با دست عرضه می شوند: در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند مسئولیت بیمه گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه شده قسمت خسارت دیدهبه مبلغ بیمه شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که بطور صریح توافق دیگری شده باشد.

ماده7_ حمل مواد مخدر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه:
1- نام ماده مخدر و کشورهای صادرکننده و وارد کننده آن بطور صریح در بیمه نامه درج شده باشد.
2- پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صلاحیت دار کشوری که مواد مخدر به آنجا وارد می شود یا پروانه یا گواهی مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه را تایید کرده است جزو مدارک خسارت به بیمه گر تسلیم شود.
3- مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.

saman-cargo-insurance-general-conditions

ماده8_ وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت: بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1- برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه به طور کتبی درخواست خسارت نمایند.
2- در مورد خسارات مشهود شده بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه به طور کتبی درخواست خسارت نمایند.
3- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع دربارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.
4- هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.
5- در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعد های زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهار نامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گراطلاع دهند:
6- درصورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی.
10- درصورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد.
11- در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما.
12- بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

ماده 9_ اختیارات بیمه گر در کالای خسارت دیده مورد بیمه: بیمه گر در صورت توافق با بیمه گذار می تواند کالای خسارت دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل( حسب مورد با یا بدون کسر فرانشیز) قسمت آسیب دیده کالای مورد بیمه را تصاحب کند بیمه گذار موظف است مالکیت قسمت مربوط را به بیمه گر منتقل نماید همچنین بیمه گر باید تعمیر و یا تعویض کالای مورد بیمه خسارت دیده را در صورتی که عرفا کمتر از آن میسر نیست انجام دهد.

saman-cargo-insurance-general-conditions

ماده 10_ مدارک درخواست خسارت: برای درخواست خسارت، بیمه گذار با نمایندگان و با ذینفعان وی موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم از جمله موارد زیر را حسب نوع خسارت به بیمه گر تسلیم نمایند:
1- اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه.
2- اصل سیاهه (فاکتور) کالای مورد بیمه با مشخصات کامل صورت توزین و بسته بندی.
3- اصل بارنامه ها و یا قرارداد حمل.
4- صورت وضعیت کالای مورد بیمه در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه.
5- مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده 8
6- در صورت عدم تحویل کالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که موسسه حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند 5 از ماده 8 به بیمه گر تسلیم گردد.
7- پروانه گمرکی( برگ سبز) و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.
8- گواهی مبدا.
9- قبض انبار گمرک.
10-گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد. چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد مذکور به مدارک دیگری نیاز داشته باشد باید بلافاصله از بیمه گذار مطالبه کند و بیمه گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

saman-cargo-insurance-general-conditions

ماده 11- مهلت پرداخت خسارت: بیمه گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک لازم که به استناد آن ها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید.

ماده 12- اصل جانشینی: بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه گر می تواند نسبت به تاثیر بیمه گذار تمام یا قسمتی از خسارات را پرداخت نکند.

ماده 13- بازدید کنندگان: بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات مجاز بازدید کننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آن ها به منزله قبول تعهد از طرف بیمه گر نیست.

ماده 14- کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.

ماده 15- مهلت حمل کالای مورد بیمه: بیمه گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر دو سال بعد از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر اینصورت، بیمه نامه فاقد اعتبار است و بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت مربوط به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل می شود ندارد. حق بیمه مربوط به کالاهای حمل نشده با ارائه مستندات لازم توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه گر و بیمه گذار می توانند قبل از پایان مهلت حمل، درباره تمدید آن توافق کنند.

ماده 16- ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند. داوران متنخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء رأی داوری را صادر می کنند.در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند، هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین، حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود.

ماده 17- مهلت اقامه دعوا: هر گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعاهای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می تواند یک نوبت توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی مانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

فصل سوم: استثنائات

saman-cargo-insurance-general-conditions

ماده 18- خسارت غیر قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارت ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشی این بیمه نامه نخواهد بود.
1- اشعه یون ساز و آلودگی به مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت با فضولات هسته ای.
2- عدم قبول بیمه گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور وارد کننده ورود کالا.
3- کسر از مبدأ و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.

ماده 19- این آئین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین آئین نامه شماره 36 (شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A,B,C) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های بعدی آن خواهد بود.

بازگشت به مطلب بیمه باربري سامان

مدیریت سایت