13 آذر، روز بيمه و لزوم توسعه فرهنگ عمومي بيمه

13 آذر، روز بيمه و لزوم توسعه فرهنگ عمومي بيمه

13 آذر، روز بيمه و لزوم توسعه فرهنگ عمومي بيمه

۲۳ سال پيش در ۱۳ آذر ۱۳۶۷ قانون اداره امور شركت هاي بيمه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در پي آن شوراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ۱۳ آذر را «روز بيمه» نام گذاري و در تقويم رسمي كشور ثبت كرد.

نزديك به يك قرن است كه بيمه با مفهوم امروزي آن در ايران سابقه دارد و حدود ۷۶ سال پيش نخستين شركت ايراني در زمينه بيمه فعاليت خود را آغار كرد. اكنون يك شركت بيمه دولتي و۲۳ شركت بيمه غير دولتي ( شامل دو شركت بيمه اتكايي و يك مؤسسه بيمه متقابل) در بازار بيمه ايران فعاليت مي‌كنند تا با رقابت سازنده در بازار بيمه كشور، ‌صنعت بيمه در ايران توسعه يابد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در زمينه اثرگذاري استراتژيكي صنعت بيمه در توسعه اقتصادي و نقش بي بديل اين حوزه در ارتقا و رشد رفاه اجتماعي، چشماندازهاي تازه اي را فراروي صنعت بيمه در جامعه‌ي رو به توسعه كشور قرار دهد. چشم اندازهايي كه در افق‌هاي نزديك ميان مدت و درازمدت اين صنعت از سوي كارشناسان و تحليل گران اقتصادي موجبات گسترش بهره گيري از خدمات بيمه اي توسط آحاد مختلف را فراهم آورده و در نهايت در توسعه اقتصادي كشور تأثير گذار خواهد بود.

بي گمان فرهنگ عمومي بيمه و لزوم تحول چشم گير و ملموس در آن مي تواند ساختارهاي اقتصادي و صنعتي كشور را در مسير به تكاپو درآورد به گونه اي كه از يك سو به گسترش ايمني و توسعه بهره وري بيانجامد و از ديگر سو تحقق برنامه ريزي شده آن مي تواند ظرفيت هاي كنوني صنعت بيمه را با سرعتي جهشي از درون متحول كند.

تأكيد بر موضوع راهبرد توسعه مداوم فرهنگ بيمه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، انرژي و اميد تازه اي را در شبكه گسترده دانش و صنعت بيمه بوجود آورده است كه تحقق آن مي تواند به تحولي بزرگ در اين حوزه منتهي شود.

اما نكته ديگري كه انديشه تحول مداوم در اين حوزه را براي بسياري از فعالان اقتصادي اعم از خصوصي و عمومي را رقم مي زند، باور جدي رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به ورود وسيع تر صنعت بيمه به فضاي رقابتي است.

در واقع اين استراتژي مي تواند بسترهاي تازه اي را فراروي فعالان اين صنعت بويژه بخش خصوصي قرار دهد. اما پيامد قطعي ورود صنعت بيمه به فضاي رقابتي بسيار وسيع تر پيش بيني مي شود به طوري كه توسعه ضريب نفوذ بيمه و گردش سريع تر سرمايه ها در حوزه صنعت بيمه مي تواند اطمينان بخشي فعاليت ها در همه عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را به سرعت افزايش دهد.

البته ناگفته پيداست هر اندازه كه اطمينان بخشي فعاليت هاي اقتصادي با توسعه ضريب نفوذ بيمه در جامعه بيشتر شود، ظرفيت هاي تعيين كننده تري براي گسترش كمي و كيفي حمايت هاي بيمه‌اي از حرفه‌ها و مشاغل تازه بوجود خواهد آمد كه وقوع و ظهور هر يك از اين ظرفيت ها با توسعه اشتغال، فزون تر شدن درآمدها و افزايش بهره‌وري و بالمال بالندگي اقتصاد كشور منجر خواهد شد.

منبع: سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامیرضا شیرخانی - کارشناس بیمه و نماینده رسمی شرکت بیمه سامان - 13 آذر 1390