جشنواره تخفیفات بیمه سامان

festival-discounts

تخفیفات ارائه شده در بیمه نامه های ثالث و بدنه

- تخفیف 20 درصدی بر روی بیمه نامه های بدنه اتومبیل، برای دارندگان بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان
- تخفیف 20 درصدی بر روی بیمه نامه های بدنه اتومبیل، برای دارندگان بیمه خانه امن سامان
- تخفیف 30 درصدی بر روی بیمه نامه های بدنه اتومبیل، برای دارندگان بیمه های عمر و تشکیل سرمایه سامان و خانه امن سامان
- تخفیف 20 درصدی اتومبیل های صفر کیلومتر تا 3 ماه از تاریخ انتقال سند، بر روی بیمه نامه های بدنه اتومبیل

کلیه تخفیفات فوق تا اطلاع ثانوی ادامه دارند ... لیکن با توجه به امکان لغو تخفیفات، لطفاً از شماره 88437252 - 021 امکان ارائه تخفیفات را استعلام نمایید.

با تشکر

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه